Технологія формування пізнавальної компетентності учнів у процесі викладання інформатики

Інформатика, як шкільний предмет, з самого початку орієнтований на форми, методи роботи притаманні компетентнісному підходу. Інтерактивні форми навчання є невід'ємною частиною роботи вчителів інформатики. Індивідуальна робота кожного учня на персональному комп'ютері поєднується з груповою роботою під час вивчення нового матеріалу, роботи над проектами, роботи в мережі. Використання комп'ютерної техніки та мультимедійних засобів, які рекомендовані на інших предметах, є звичайними засобами навчання на уроках інформатики.

Готуючись до уроків інформатики, завжди задаю собі такі питання:

Яка головна мета освіти в цілому на даному етапі?

Яке підростаюче покоління потрібне нашій державі?

На що повинна звернути основну увагу в організації роботи з учнями на уроках інформатики?

Яка кінцева мета цього процесу?

Як залучити до навчально-пізнавальної діяльності кожного учня?

Як максимально враховувати здібності і можливості кожної дитини?

Як розвивати і виховувати учнів в процесі навчання інформатики?

Як навчити учнів швидко пристосовуватися до будь-яких змін, бути творчим, розвинути здібності і працювати більш, ніж в одній професійній сфері?

Вони і привели мене до роботи над темою: «Технологія формування пізнавальної компетентності учнів у процесі викладання інформатики та математики». Нашому суспільству потрібні не лише бездоганні виконавці, а інтелектуально розвинуті, творчо обдаровані особистості, які здатні робити відкриття. А що ж для цього потрібно? - Творчо мислити, мати добре розвинуті творчі здібності. Оскільки не кожна дитина має їх від народження, то над розвитком, формуванням винен працювати вчитель.

Компетентність - це не проста сума знань, умінь та навичок, а психосоціальна риса, яка надає учню сили та впевненості у власній успішності, можливість ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем, змінюються самі підходи до викладання предметів, форми роботи, зміст освіти, оцінювання результативності роботи педагога.

Тому переді мною, як учителем, що працює над впровадженням компетентнісного підходу, стоїть завдання не повідомити матеріал і перевірити знання, а виявити досвід учнів щодо викладеної вчителями інформації. Змінилася й режисура уроку. Учні співпрацюють у діалозі з вчителем, висловлюють свої думки та досвід, діляться інформацією, обговорюють те, що пропонують однокласники, відбирають під керівництвом вчителя той матеріал, що закріплений науковими знаннями та практичними навиками.

Найголовніше моє завдання в будь-якій ситуації - створити в класі творчу атмосферу, більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність цього процесу. Це насамперед не насильне навчання, а заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини.

Сутність досвіду полягає в системі цілеспрямованого і комплексного підходу до проблем формування і розвитку в учнів стійкого інтересу до вивчення інформатики, творчої самостійності, емоційного пізнання світу, набуття життєво важливих соціальних знань і навичок, формування ключових компетентностей засобами предмету. Основна ідея мого досвіду полягає в ефективному розвитку ІКТ-компетентності учнів, який забезпечується шляхом використання різних видів діяльності, в тому числі і проектної, на певних етапах уроку або під час проведення уроків інформатики.

Інноваційність моєї діяльності полягає в тому, що розвиток ІКТ-компетентності учнів можливий лише при систематичності застосуванні активних методів навчання на уроках інформати­ки. Потім цей досвід переноситься і на інші предмети, тобто відбувається формування міжпредметних зв'язків та інтегрованість знань.

Особливу увагу приділяю розробці шляхів формування логічного та критичного мислення, цілеспрямованому розвитку інтелектуальних умінь; навчанню прийомів пізнавального пошуку.

Тому впроваджую в педагогічну практику проведення інтегрованих уроків, де інформатика вже стала базовим предметом з різних навчальних дисциплін. Такі уроки посідають особливе місце у формуванні зазначених вище якостей в учнів. А сьогодні не потрібно доводити значення впливу інтегрованих знань і вмінь на формування особистості людини.

Типологія уроків із мультимедійної підтримкою в моїй практиці доволі широка.

Найчастіше використовую такі як:

Урок-лекція. ІКТ роблять лекцію більш ефективною і активізують роботу класу. Презентація дозволяє упорядкувати наочний матеріал, залучити суміжні начальні предмети (види мистецтв, твори).

Узагальнюючі уроки (уроки-подорожі, уроки-суди, уроки-розслідування, уроки-конференції, уроки-семінар та ін.) Завдання їх - підсумувати знання і вміння, набуті у процесі вивчення теми, розділу, в єдину систему цілісного сприйняття, але вже на рівні більш глибокого розуміння.

Інтегровані уроки. Урок створений за допомогою ІКТ вже по суті є інтегрованим (інтегрованим вважають ті уроки, які є результатом спільної діяльності двох чи кількох вчителів чи учнів). Інтегровані уроки дають можливість об'єднати і синтезувати певний об'єм інформації. Доцільність цих уроків зумовлена завданнями інтеграції знань, умінь навичок учнів з основ наук. Вони сприяють розкриттю наукових законів та умов їх прояву в різних галузях науки та сферах практичної діяльності. . Разом з вчителями закладу було розроблено та використано в педагогічній практиці такі уроки: інтегрований урок інформатика-світова література у 10 класі з теми «Робота з таблицями. О.Бальзак «Гобсек»», інтегрований урок математика-інформатика у 5 класі з теми «Додавання і віднімання десяткових дробів. Графічний редактор PAINT» .

З метою розвитку творчих індивідуальних здібностей, виявлення обдарованих учнів, підвищення інтересу учнів до навчальних дисциплін, до самостійної пошукової діяльності учні нашого закладу щороку беруть участь у декаді точних наук, в олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій, у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», в освітньому заході «Безпечний Інтернет», у глобальному міжнародному заході «Година коду».